Finta Kata - Derűs percek

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról,

Furcsa egy párosítás, gondolhatnánk.

== DIA Könyv ==

Mi köze a két dolognak egymáshoz? Pedig e szövevényes kapcsolat a kulcs annak megértéséhez, hogy milyen lehetőségeket tartogat az emberiség számára a jövő. A meditáció az az ajtó, amely feltárja a szeretet, a biza­ lom, a kreativitás képességeihez vezető utat. Osho szerint nincs másik ajtó, nincs másik út. Osho óta, miután elérte a megvilágosodást, előadásokat tartott tanítványoknak és szellemi útkere­ sőknek a világ nagy vallásos, misz­ tikus és ezoterikus hagyományairól.

Beszédeit több mint hatszáz kötetben írták le. Ezekben számtalan ókori és kortárs misztikust elevenít meg, értelmezi és a jelen korra vonatkoz­ tatja a tanításaikban rejlő bölcses­ séget.

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium - Mobil nézet

Ez a kötet válogatás Osho sokéves, meditációval kapcsolatos felbecsül­ hetetlen értékű munkásságából. Osho azt mondja: A meditáció nem új keletű dolog, hanem velünk született adottság.

Míg az. Ez a ter­ mészetünk, ez maga a lényünk. Hogy lehetne így nehéz? Mi tesszük nehézzé a dolgot azzal, hogy olyasmi ellen küzdünk, amiről azt hisszük, korlátoz bennünket szabadságunkban, vagy olyasmit keresünk, amiről azt hisszük, hogy szabaddá tesz.

Uploaded by

Pedig elég volna önma­ gunkká válnunk, teljesen átadnunk magunkat a jelennek. Az emberek világszerte szabadulni próbálnak valamitől. Ez lehet egy zsémbes feleség, egy agresszív férj, egy zsarnoki szülő, vagy egy főnök, aki letöri alkotókészségünket. Jóma­ gam időnként a politikai elnyomás ellen küzdöttem, máskor meg terá­ piák hosszú sorozataival gyermekkori beidegződéseimtől igyekeztem meg­ szabadítani magamat.

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról leszokni a dohányzást és karcsúvá vált

Ez 5 módszer a dohányzás könnyű leszokására küzdelem nem tett szabaddá - csak egy reakció volt valamire, amiről azt gondoltam, korlátoz a szabadságomban. És a meditáció hozta szabadság nem is az a szabadság, ami arra irányul, hogy valamit szabadon megtehes­ sünk. Hányan ábrándozunk arról, hogy olyan helyzetbe vagy eszményi állapotba kerüljünk, melyben végre lazíthatunk és önmagunk lehetünk, mentesülve a mindennapi élet hajszá­ jától és a vele járó stressztől?

Tapasz­ talataim azt mutatták, hogy a hőn áhí­ tott szabadság nem valamilyen raj­ tunk kívülálló dologtól erős dohányos leszokott a dohányzásról. Tehát, mi az a szabadság, amire áhí­ tozunk? A Mestert idézve: Ha eszel - csak egyél, légy az evés maga. Ha sétálsz - csak sétálj, legyél ott a cse- lekvésben.

Ne szaladj előre, ne ugrán­ dozz ide-oda.

Az elme folyton előre sza­ lad vagy hátul kullog. Maradj együtt a pillanattal. Bizonyára sokunk megtapasztalta már mindazt, amit Osho az elméről mond. Az elme folyton előre szalad, vagy hátul kullog, ám soha nincs ott a jelenben: örökké csapong.

Csapongó elménk megfoszt a jelen-léttől s attól, hogy a maga teljességében éljük meg a valóságot. Hogyan élhetnénk teljes életet, ha elménk még akkor is a maga köreit futja, mialatt mi a napi teendőinket végezzük?

Hogy mindezt jobban értsd, tehetsz egy egyszerű próbát. Tedd félre a könyvet néhány pillanatra, és hunyd be a szemed. Figyeld meg, meddig vagy képes így elüldögélni és élvezni ezt a tétlenséget, ellazultan hallgatni a külvilág zajait. Vélhetőleg nem túl soká. Talán egy perc, és agyad ismét beindul.

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról a szövődmények abbahagyják a dohányzást

Ha egy darabig csendben ülsz és figyeled a belső lármát, ugyancsak meglepődsz: észreveszed, hogy több különböző összefüggéstelen párbeszédet foly­ tatsz önmagaddal, melyeket ha valaki más szájából hallanál, azt hinnéd, megőrült. Ez az örökös zsivaj a szó szoros értelmében megfoszt bennün- ket az élettől, meggátol abban, hogy élvezzük mindazt, amit az élet egy- egy pillanata számunkra tartogat. Akkor hát mit kezdjünk ezzel a zagy­ va fecsegéssel, ami elválaszt és meg­ foszt az élet értékes pillanataitól?

Osho folyton arra buzdít bennünket, hogy meditáljunk.

Azt mondja, hogy a zsivajgó elmét akarattal nem lehet leállítani, viszont ha rendszeresen meditálunk, a lárma elülhet, s végül teljesen abbamarad. A meditáció hatására az elméből hasznos eszköz lesz - ahelyett, hogy állandó fecsegésével rabságban tar­ tana. Mindamellett gyakran csak még jobban megkavar az a számtalan eltérő meditációs technika, amely többnyire zavaros, és nemigen egyeztethető össze a mai élettel. Osho fogta ezeket a technikákat, elkülönítette a hitelest a hamistól, kiragadta belőlük a lényeget, és ezzel kezünkbe adta a kulcsot egy olyan világ kapujához, amelyről nem is álmodtunk.

Ez a kulcs az éber figyelem: önmagunk objektív figyelésének és természetes elfogadásának egyszerű és mégis elmélyült állapota. Osho ezt mondja: Az éber figyelem egyszerűen egy tárgyi­ lagos, előítélet nélküli megfigyelés - ebben rejlik a meditáció titka. Ez a dolog valójában olyannyira magától értetődő, hogy évekre kimaradt az életemből. Mi mindnyá­ jan azt hisszük, hogy tudjuk mi az a figyelem. Naphosszat figyeljük a vilá­ got magunk körül. Nézzük a tévét, nézzük a többi embert, figyeljük a ruházatukat, figyeljük a külsejüket, ám magunkat rendszerint nem VIII figyeljük.

És ha mégis, ezt általában kritikus szemmel tesszük. Észre­ veszünk valamilyen nemkívánatos dolgot önmagunkban, és azon kez­ dünk aggódni, vajon mit gondolnak majd a többiek. Az elmének ezektől a belső monológjaitól többnyire pocsé­ kul érezzük magunkat. Ez nem éber figyelem. Osho a következőre figyel­ meztet: Ne csinálj semmit; csak légy szemtanú, megfigyelő, néző, aki a távolból szemléli az elmében zajló forgalmat - a felmerülő gondolatokat, vágyakat, emlékeket, álmokat, fantazmagóriákat.

Légy külső szemlélő, maradj tárgyilagos. A könyvben leírt meditációkból meg­ tapasztalod az éber figyelmet. Osho jelenlétében a folyamat önmagától indul el.

Lesznek pillanatok, amikor csak ülsz és egyfajta belső csönddel hallgatod, érzed, figyeled, bármi történjék is. Ez a csönd olyan, akár a határtalan, tiszta égbolt, s mégis élet­ től vibrál.

  1. А потом замедлил ее до одной восьмой.
  2. Calaméo - Osho meditáció
  3. Приемный буфер размещен прямо за ртом.
  4. Finta Kata - Derűs percek
  5. Ты хорошо знаешь нас, - наконец сказала Николь.

Osho otthona ez az ég, valódi énje pedig a csönd. Szavai szívet melen- getőek, költészetében a tiszta égbolt dalol.

Jelző álmok, amelyek valamilyen megindult változást, pl.

Benső lényetek nem más, mint a belső égbolt. Felhők jönnek és mennek, bolygók születnek és tűnnek el, csillagok keletkeznek és hunynak ki, ám a belső égbolt mit sem változik: mindvégig érin­ tetlen, tündöklő és tiszta marad. Mi ezt a belső égboltot szaksinnak, vagyis szem­ tanúnak nevezzük, és ez a meditáció egyedüli célja.

Hogyan lehet leszokni a dohányzásról? 3. rész

Induljátok befelé, élvezzétek a belső égboltot. És ne feledjétek, hogy bármit láttok is, az nem ti vagytok. Lássatok bár gondolatokat, ti nem gondolatok vagytok; lássátok bár érzéseiteket, ti nem az érzé­ seitek vagytok; lássátok bár Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról, vágyaitokat, emlékeiteket, látomá­ saitokat, ti nem ezek vagytok. Felejtsétek el mindazt, amit láttok.

Akkor egy napon eljő a nagy pillanat, a legszebb pil­ lanat az ember életében, amikor már nem lesz mit elutasítanotok; minden látvány eltűnt - és csak az maradt, aki lát. A tiszta égbolt az, aki lát. Ha ezt tudod, akkor nem ismered a félelmet; ha ezt tudod, akkor telve vagy szeretettel.

Ha ezt tudod, akkor isten vagy, hal­ hatatlan vagy. Ez a könyv meghívás belső égboltod felfedezésére. Osho iránti hálám és szeretetem szavakba nem önthető; csak könnyek tudják kifejezni, mit érzek.

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról akik leszoktak a dohányzás profikról

Szabadságra hívó szavát hallgatván kezdek ráébredni mindarra a szépre és jóra, amit az élet minden egyes pil­ lanata hozhat. Köszönet néked, Szeretett Mester. Sw Deva Vadud IX Ha útmutatóként használod ezt a könyvet a meditációhoz, nem kell az elejétől a végéig elolvasnod, mielőtt kipróbálnád valamelyik technikát. Légy spontán.

Lapozd át az oldalakat, és válassz ki néhány olyan szakaszt vagy meditációt, amelyik a leginkább tet­ szik. Ám csináld így, ha jólesik. Miután kiválasztottál egy meditációt, legalább három napig próbálgasd, s ha bevált, mélyülj el benne egyre jobban. A lényeg, hogy kísérletezz játékosan, és jól figyeld meg, hogy az adott meditá­ ció hozzájárul-e a fejlődésedhez szük­ séges örömhöz és érzékenységhez.

Meditálás zenére A zene és a meditáció nagyon jól összeülik. Osho erről egyszer a következőt mondta: Számomra a zene és a meditáció egyazon jelenség két alakja.

Zene nélkül a medi­ tációból hiányzik valami; zene nélkül a meditáció száraz és unalmas. Meditáció nélkül pedig a zene csak zaj - har­ monikus, de mégis zaj. Meditáció nélkül a zene csak szórakoztat. A zenét és a meditációt egymáshoz kell hangolni. Ettől mindegyik új távlatot nyer. Ezáltal mindkettő gazdagabb lesz.

Ezért készült zenés hanganyag sok aktív technikához, mint például a Dinamikushoz, a Kundalinihez, a Mandalához, a Nataradzshoz, a Dé- vavánihoz, az Imához, Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról Pörgéshez, az Arany fényhez, a Gourishan- karhoz, és a Nadabrahmához. A dőlt betűkkel szedett anyag A harmadik rész meditációinak zöme több megvilágosodott mester tanítá­ sain alapul, ideértve Buddhát, Patan- dzsalit és Sivát Indiából, Atishát és Tilopát Tibetből, valamint Lao-ce kínai mestert.

Ahol Osho az ő ver­ seikből, azaz szutráikból idéz, a kiválasztott szemelvényt a mester nevével egyetemben dőlt betűkkel nyomtattuk.

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról mik a cseppek a dohányzástól

Végül van a könyvben néhány szemelvény - például a meditációk többségének rövid bevezetője - melyek ugyan Osho tanításain alapul­ nak, de nem szó szerint idézzük őket. Hogy érzékeltessük a különbséget, ezeket ugyancsak dőlt betűkkel szedtük.

Éber figyelem, a meditáció lelke A meditáció kaland, az emberi elme legmerészebb vállalkozása. Amikor meditálsz, egyszerűen csak vagy, nem csinálsz semmit - nincs cselekvés, nincs gondolat, nincsenek emóciók. Egyszerűen csak vagy, és ez nem más mint színtiszta öröm. De honnan ez az öröm, amikor pedig semmit sem csinálsz? Sehonnan, vagyis inkább mindenhon­ nan.

Semmi kívülálló dolog nem okozza, hiszen a lét anyaga maga: öröm. A mikor egyáltalán nem csinálsz semmit - sem fizikai, sem szel­ lemi, sem más értelemben - amikor minden cselekvés szünetel, és te egyszerűen csak vagy, csak létezel: ez a meditáció.

Ezt nem lehet csinál­ ni, ezt nem lehet gyakorolni: ez vagy jön belülről, vagy nem.

Much more than documents.

Ha bármikor időt tudsz szakítani arra, hogy csak légy - hagyj fel minden tevékenységgel. A gondolkodás is egyfajta tevékenység, a koncentráció is egyfajta tevékenység és az elmélkedés is az.

Ha csak egy pilla­ natig nem csinálsz semmit, hanem csak a középpontodban vagy teljesen ellazultan, ez már meditáció. És ha egyszer már tudod a nyitját, akkor addig maradsz így, ameddig csak akarsz. Végül a napnak akár mind a huszonnégy óráját ebben az állapot­ ban töltheted. Ha egyszer kitapasztaltad, miként őrizheted meg lényed nyugalmát, akkor lassan elkezdhetsz cselekedni - ügyelve közben arra, hogy semmi se zökkentse ki lényedet ebből az állapotból.

  • Elmúlik-e a dohányzás iránti vágy
  • Ha kedvet kaptál a további kereséshez

Ez a meditáció második része. Először megtanulsz csak lenni, azután megpróbálkozol apró teen­ dőkkel: felmosni a padlót, lezuhanyoz­ ni úgy, hogy közben végig a közép­ pontodban maradsz. Később majd bonyolultabb dolgokat is csinálhatsz. Például én beszélek hozzád, de medi­ tációm eközben zavartalan.

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról heti fejfájás a dohányzás miatt

Tovább beszélek, ám lényem középpontja még csak meg se rezzen: csönd és béke honol legbelül. Tehát a meditáció nem zárja ki a cse­ lekvést. Nem arról szól, hogy kivonulsz a pusztába. A meditációval új életforma jár: egyenesen a ciklon közepébe kerülsz.

SZENTI TIBOR - SZŰCS LÁSZLÓ: RENDHAGYÓ LEXIKON

Életed tovább zaj­ lik, méghozzá sokkal intenzívebben - több Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról, több fénnyel, na­ gyobb éleslátással, nagyobb alkotó kedvvel.

Ebben rejlik a meditáció titka: hogy szemlélővé válsz. A cselekvés a maga szintjén gondta­ lanul zajlik tovább: fát aprítasz, vizet húzol a kútból. Egyszerűbb és bonyo­ lultabb dolgokat egyaránt csinálhatsz.

Omar Khayyam hogyan lehet leszokni a dohányzásról a jobb tüdő dohányzáskor fáj

Csak egyvalamit nem szabad tenned: nem zökkenhetsz ki a középpontod­ ból. A tudatosság, az éber figyelem telje­ sen zavartalan kell hogy maradjon.